Reklamo sa Bureau of Children's Justice

Ang layunin ng Bureau of Children’s Justice (BCJ) ay para maprotektahan ang mga karapatan ng mga bata. Nakatuon ang pansin ng BCJ sa pagpapatupad ng batas sa maraming mga area, kabilang na ang:

  • Foster care, pag-aampon, at mga sistema ng hustisya para sa menor de edad sa California
  • Diskriminasyon at kawalan ng katarungan sa edukasyon
  • Ang krisis ng paglalakwatsa sa elementary na paaralan sa California.
  • Human trafficking ng mahihinang kabataan
  • Trauma sa kabataan at pagkakalantad sa karahasan

Para sa karagdagang impormasyon, magpunta sa: http://oag.ca.gov/bcj

Mangyaring tandaan: Ang Attorney General ay hindi makakasagot sa mga legal na katanungan, magbigay ng legal na payo sa mga indibiduwal, o mamagitan sa mga indibiduwal na kaso. Sa ilang mga pagkakataon, maaaring kailanganin ng Attorney General na irekumenda ang inyong reklamo sa isang mas naaangkop na ahenya.

Impormasyon Tungkol sa Inyo (Sino ang Nagrereklamo?)
Paksa ng Reklamo (Laban Kanino Nagrereklamo?)

Paglalarawan sa Reklamo (Tungkol Saan ang Reklamo?)

Pahayag/Pagpapatunay
Pagtatatwa ng Tungkulin ng Attorney General

Sa aking pagpapadala ng reklamong ito, aking nauunawaan na ang Attorney General ay hindi makakasagot sa mga legal na katanungan o magbigay ng legal na payo sa akin at hindi makakakilos bilang aking personal na abogado. Aking nauunawaan rin na ang Bureau of Children's Justice ay hindi mamamagitan sa kasalukuyang nagaganap na pagpapaalis, custody, o iba pang uri ng paglilitis. Aking nauunawaan rin na maaaring kailanganin ng Attorney General na irekumenda ang aking reklamo sa isang mas naaangkop na ahensya.