Khiếu Nại với Phòng Công Lý Trẻ Em

Nhiệm vụ của Phòng Công Lý Trẻ Em (BCJ, Bureau of Children’s Justice) là bảo vệ quyền của trẻ em. BCJ chú trọng vào việc thực thi trong một số lãnh vực, bao gồm:

  • Các hệ thống chăm nuôi, nhận con nuôi, và tư pháp thanh thiếu niên
  • Sự kỳ thị và bất công trong giáo dục
  • Tình trạng khủng hoảng về mức trốn học của học sinh tiểu học tại California
  • Tình trạng buôn người giữa vòng những thanh thiếu niên dễ mắc nạn
  • Trẻ em bị chấn thương và bạo hành

Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng vào xem: http://oag.ca.gov/bcj
Xin lưu ý: Bộ Trưởng Tư Pháp không thể trả lời những thắc mắc pháp lý, cố vấn pháp lý cho cá nhân, hay can thiệp vào những trường hợp cá nhân. Trong một số hoàn cảnh, Bộ Trưởng Tư Pháp có thể cần phải giới thiệu đơn khiếu nại của quý vị đến một cơ quan thích hợp hơn.

Chi Tiết Của Quý Vị (Ai Đang Khiếu Nại?)
Đối Tượng của Đơn Khiếu Nại (Khiếu Nại Về Ai?)

Miêu Tả về Khiếu Nại (Khiếu Nại Về Vấn Đề Gì?)

Lời Phát Biểu/Xác Nhận
Lời Phủ Nhận Về Vai Trò Của Bộ Trưởng Tư Pháp

Khi gửi đơn khiếu nại này, tôi hiểu rằng Bộ Trưởng Tư Pháp không thể giải đáp những thắc mắc về pháp lý hoặc cố vấn pháp lý cho tôi và không thể làm luật sư riêng cho tôi. Tôi cũng hiểu rằng Phòng Công Lý Trẻ Em sẽ không can thiệp vào một vụ kiện đang diễn ra để bãi chức, bắt giam, hoặc cho một mục đích khác. Tôi cũng hiểu rằng Bộ Trưởng Tư Pháp có thể cần phải giới thiệu đơn khiếu nại của tôi đến một cơ quan thích hợp hơn.